Tải về

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển ngành dịch vụ thành phố Hải Phòng đến năm 2020

SHARE:

Version Download0 Stock∞ File Size102.00 KB Create Date11/12/2018 Tải về Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu của thời đại. Trong xu t...

Kết nối kinh doanh qua Thaifex 2019
Lưu ý khi xuất khẩu sang Maroc
Chuẩn bị để ngành logistics Việt Nam đón đầu Công nghiệp 4.0

Version
Download0
Stock
File Size102.00 KB
Create Date11/12/2018
Tải về

Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu của thời đại. Trong xu thế đó, thương mại dịch vụ quốc tế ngày càng gia tăng và hoạt động thuê ngoài trong các ngành dịch vụ đã thúc đẩy mạnh hơn việc hình thành mạng lưới sản xuất kinh doanh toàn cầu, ranh giới lãnh thổ trở nên “mềm hơn”, cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển cũng nhiều hơn trong điều kiện thị trường cạnh tranh mang tính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tại Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 21/12/2010. Quy hoạch đã định hướng, giải quyết các vấn đề:
Những ngành dịch vụ nào Hải Phòng cần được lựa chọn ưu tiên đầu tư phát triển để có khả năng cung cấp dịch vụ tới thị trường các nước trong khu vực và thế giới trong thời kỳ đến năm 2020.
Những ngành dịch vụ được lựa chọn ưu tiên phát triển sẽ dựa vào nguồn lực nào để phát triển, bằng những nguồn lực trong nước hay nước ngoài. Trong xu thế gia tăng luồng vốn FDI vào các ngành dịch vụ, Hải Phòng làm thế nào để nâng cao khả năng thu hút FDI vào phát triển các ngành dịch vụ được lựa chọn ưu tiên phát triển trong những năm tới.
Những đối tượng tiêu dùng nào mà ngành dịch vụ được lựa chọn ưu tiên đầu tư phát triển cần hướng tới (người tiêu dùng trong nước, người tiêu dùng nước ngoài tại Việt nam, người tiêu dùng Việt Nam hay nước ngoài ở ngoài biên giới).
Trong mỗi ngành dịch vụ được lựa chọn ưu tiên phát triển và được định hướng tới đối tượng tiêu dùng nào đó, Hải phòng cần lựa chọn những phương thức thực hiện thương mại dịch vụ nào cho phù hợp.
Trong xu thế gia tăng hoạt động thuê ngoài của các nhà cung cấp dịch vụ, ngành dịch vụ được Hải Phòng lựa chọn ưu tiên phát triển theo hướng tham gia cung cấp hay sử dụng hoạt động thuê ngoài?

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0